(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (objavljenem v UR. L. ŠT. 55/96).

Šolski okoliši so naslednji:

Centralna šola Šmarje pri Jelšah

Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Gornja vas, Grliče, Grobelno, Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno, Korpule, Kristan Vrh, Krtince, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Preloge pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko (hišne št. 22-35), Stranje, Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Vinski Vrh pri Šmarju, Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zgornje Tinsko (hišne št. 37-50), Zibika, Zibiška vas, Roginska Gorca (hišne št. 30- 53, izvzete so hišne št. 39, 40, 41, 42).

Podružnica Kristan Vrh

Kristan Vrh, Grliče, Laše, Kačji Dol, Hajnsko.

Podružnica Mestinje

Mestinje, Lemberg pri Šmarju, Krtince, Beli Potok pri Lekmarju, Pečica (hišne št. 1– vključno 29), Topolovec, Pijovci (hišne št. 1–17 in 35–39; hišne št. od 18 do vključno 35 spadajo v okoliš centralne šole Šmarje pri Jelšah).

Podružnica Sladka Gora

Sladka Gora, Nova vas, Pijovci (hišne št. 40–65), Jerovska vas, Polžanska vas, Pečica (od hišne št. 30 naprej), Polžanska Gorca.

Podružnica Šentvid

Šentvid, Gornja vas, Bodrišna vas, Bodrež, Sp. Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Lipovec, Završe pri Grobelnem, Sp. Selce, Grobelno.

Podružnica Sveti Štefan

Sveti Štefan, Babna Reka, Babna Gora, Babna Brda, Grobelce, Bukovje, Lekmarje, Brezje.

Podružnica Zibika

Zibika, Zibiška vas, Pustike, Strtenica, Vršna vas, Orehovec, Bezgovica, Škofija, Roginska Gorca (hišne št. 30–53, razen št. 39, 40, 41, 42), Sp. Tinsko (hišne št. 22–35), Zg. Tinsko (hišne št. 37–50), Sp. Mestinje in Dol pri Pristavi.

Dostopnost