(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

POSTOPEK

Postopek pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši) in sicer tako, da vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo; za naše območje je to Upravna enota Celje, Cankarjeva 1, 3000 Celje.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja poznati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Po prejemu zahteve za začetek postopka usmerjanja svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi vrtec, šolo ali zavod, ki ga otrok obiskuje, za poročilo o otroku. Po prejemu potrebne dokumentacije svetovalec zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje. Svetovalec zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, lahko povabi tudi starše na uvodni razgovor. Gluhi ali naglušni osebi zagotovimo tudi tolmača za znakovni jezik.

Komisija lahko v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije o otroku, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oz. pregleda otroka. Strokovno mnenje vključuje osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh članov, opredelitev vrste motnje, usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo, po potrebi pa tudi dodatno strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in druge pravice, ki otroku pripadajo na podlagi zakonodaje.

Strokovno mnenje vsebuje osebne podatke, zato ga svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja pošlje staršem, priporočljivo pa je, da ga dajo starši na vpogled tudi vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok usmerjen, kar jim bo pomagalo pri načrtovanju in učinkovitem delu z otrokom. Starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi.

Starši se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino. Pritožbo lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožbeni postopek vodi drugostopenjski organ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje za usmerjanje otrok s posebni potrebami, izda odločbo. Pritožba zoper drugostopenjsko odločbo ni več mogoča, možen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Če je v odločbi naveden rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, svetovalec prične postopek preverjanja, tako da šolo, v katero je otrok vključen zaprosi za poročilo o otroku, imenovano evalvacijsko poročilo in nato  zaprosi komisijo za novo strokovno mnenje.

V primeru da odločba velja do spremembe otrokove ravni izobraževanja, lahko starši ob prehodu iz vrtca v šolo oz. osnovne šole v srednjo šolo podajo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja. Pristojna enota Zavoda za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije izda novo odločbo.

Povezavo do Zakonov o usmerjanju otrok najdete tukaj.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Obrazci

Dostopnost