(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

KARIERNA ORIENTACIJA

Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Karierna orientacija je proces, ki je sestavljen iz različnih faz in elementov:

  • poklicno informiranje,
  • diagnosticiranje,
  • poklicno svetovanje,
  • poklicna vzgoja.

Aktivnosti v 8. razredu:

Proces poklicne vzgoje poteka znotraj kurikula skozi vsa leta osnovnega šolanja. Učenci spoznavajo poklice in dela skozi učni proces.

Intenzivni proces karierne orientacije se pričenja v 8. razredu osnovne šole, v drugem ocenjevalnem obdobju. Poklicno informiranje poteka v obliki predstavitev poklicev in srednjih šol ter vpisnega postopka (v okviru tehničnega oz. naravoslovnega dneva, tekom razrednih ur ter v individualnih razgovorih z učenci).

Starši so predvidoma v mesecu maju vabljeni na roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo z dejavniki, ki vplivajo na izbiro poklica ter z vlogo staršev pri tej pomembni otrokovi odločitvi.

Aktivnosti v 9. razredu:

pogovor z učenci o dejavnikih izbire poklicne poti, informiranje učencev o koristnih virih informacij;

– spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu oktobru ali novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;

– predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;

– timski sestanki: pogovor o namerah zapisanih v anketnem vprašalnik – tim sestavljata šolska psihologinja in razrednik;

– razgovor s starši in učenci: na razgovoru so prisotni starši, učenec in šolska psihologinja;

– predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;

– izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.

Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski psihologinji, rešujejo pa lahko tudi računalniški program Kam in kako. Poleg tega se skozi celotno šolsko leto urejajo tudi oglasna deska, šolska spletna stran in spletna učilnica z vsebinami karierne orientacije.

Potek svetovalnega in posvetovalnega dela s starši:

  • organizacija in izvedba predavanj o dejavnikih izbire poklicne poti ter o vlogi staršev pri učenčevem poklicnem razvoju in odločanju;
  • individualno karierno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri;
  • organizacija in izvedba predstavitve razpisa za vpis.

Pri karierni orientaciji ter odločanju so vam lahko v pomoč naslednje spletne strani:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Srednješolski izobraževalni programi

ZRSZ – Opisi poklicev

Opisi poklicev na mojaizbira

eSvetovanje

Dijaški.net

Mojaizbira.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživniniski sklad RS

– EURES Evropski Portal Za Zaposlitveno Mobilnost

Zakon o štipendiranju

– Priročnik za starše – Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev

– Tabela za izračun točk

– SrednjeŠole.si

portal Kariera v turizmu

 

OBVESTILA

 

Odločitev za poklic, ki je grajena na predsodkih in napačnih informacijah, lahko vodi k neuspešnosti in razočaranju. Zavedamo se, da je priprava na izbiro poklica in izbiro srednje šole pomemben korak na poti odraščanja, zato želimo to pot učencem čim bolj olajšati ter jim pomagati z raznimi koristnimi informacijami, da bi njihova odločitev bila lažja.

Jerneja Kocman

šolska psihologinja

Dostopnost